کلاف چوبی، دسته چوبی و پایه چوبی

در نمونه پایه آلومینیومی:
کلاف چوبی، دسته چوبی و پایه آلومینیوم

چرم

پارچه‌های اسپورت

110111112113
114115

پارچه‌های توری

117